Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Family Law Academy BV
Januari 2018

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle met Family Law Academy (FLA) gesloten overeenkomsten en alle door FLA te verrichten diensten zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen.


Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door FLA gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven.

2.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke of online (via www.familylawacademy.nl) aanmelding c.q. bestelling door u bij FLA.

Aanvaarding van een aanbieding brengt voor u met zich mee dat u de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen accepteert en u derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen. FLA zal vervolgens een aanmeldingsbevestiging aan u verzenden, behoudens in geval van een situatie als bedoeld in artikel 2.4. Het al dan niet door u hebben ontvangen van de aanmeldingsbevestiging, laat uw verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet.

2.3 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen aanmeldingsbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als aanmeldingsbevestiging.

2.4 FLA behoudt zich het recht voor om uw aanmelding c.q. bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Uw aanmelding c.q. bestelling wordt standaard geweigerd of geannuleerd als tijdens of na de inschrijving blijkt dat de aangemelde persoon niet in het bezit is van een meestertitel.

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

2.6 U machtigt FLA bij deze uitdrukkelijk om, indien en voor zover wij dit binnen de grenzen van de door u gegeven opdracht nodig of wenselijk achten, werkzaamheden door derden voor uw rekening te doen verrichten alsmede rechten en verplichtingen welke voorvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

 

Artikel 3 Prijzen

3.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.

3.2 Prijzen gelden in Euro's.


Artikel 4 Facturering en betaling

4.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat. Op uw verzoek wordt de factuur tevens naar het door u opgegeven factuuradres verstuurd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting. In alle gevallen wordt, tenzij anders overeengekomen, direct na uw aanvaarding van onze aanbieding het gehele bedrag gefactureerd. In het geval de aanvaarde aanbieding een cursus betreft die na meer dan twee maanden vanaf de datum van aanvaarding plaatsvindt, wordt het gehele bedrag uiterlijk één maand voor de cursusdatum gefactureerd.

4.3 Bij overschrijding van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is FLA bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan u zal in dat geval over de verschuldigde som een rente in rekening worden gebracht op basis van 1,0% per maand.

4.4 Naast de hoofdsom en de vertragingsrente bent FLA alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door FLA ter inning van de vordering worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.


Artikel 5 Ontvangst bewijs van deelname

5.1 Na afloop van een cursus ontvangt de deelnemer een schriftelijk bewijs van deelname waarop het aantal PO-punten van de Orde van Advocaten of de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie staan vermeld. Aan elk uur onderwijs (60 minuten exclusief pauze) wordt één PO-punt toegekend (artikel 4 lid 2 sub a Regeling vakbekwaamheid, Nederlandse Orde van Advocaten).

5.2 Het bewijs van deelname wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de deelnemer de presentielijst bij aankomst en vertrek heeft getekend. Op het bewijs van deelname worden de PO-punten vermeld voor het aantal hele uren dat de deelnemer  aanwezig is geweest. Hierbij vindt afronding van het aantal uren naar beneden plaats.


Artikel 6 Klachtenprocedure

6.1 Klachten over de aan u geleverde diensten en/of zaken dienen binnen uiterlijk twee weken na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

6.2 Bij alle communicatie over klachten worden heldere afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen wordt gereageerd op de klacht en welke maatregelen worden genomen. Alle afspraken, ook die mondeling zijn gemaakt, worden schriftelijk bevestigd.

6.3 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.


Artikel 7  Intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten en zaken (cursusmateriaal) berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.

7.2 Het is niet toegestaan het cursusmateriaal ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen, tenzij en voor zover wij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verleend.

7.3 U bent verplicht tot geheimhouding van al het door ons aan u ter beschikking gestelde cursusmateriaal, tenzij wij voor (een deel van) dit materiaal aan u voorafgaande schriftelijke toestemming tot openbaarmaking hebben verleend.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van FLA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende zaken bedongen prijs (excl. BTW) voor zover:

- de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van FLA of van de personen van wie FLA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient;

- de schade direct is veroorzaakt door de uitvoering van ingevolge de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

8.2 FLA is niet aansprakelijk voor de door u geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens FLA geleverde zaken en/of diensten.


Artikel 9 Overmacht

9.1 Wanneer ten gevolge van overmacht afgeweken wordt van de overeengekomen datum en/of tijd van een cursus of andere te leveren dienst is FLA niet aansprakelijk voor daaruit voortgekomen schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die FLA niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van FLA, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van FLA komt, waardoor FLA zich genoodzaakt acht van datum, locatie of tijd af te wijken, zoals -maar niet uitputtend- verhindering van docenten door ziekte of het niet ter beschikking zijn van de locatie.


Artikel 10 Annulering

10.1 Annulering van een overeenkomst dient schriftelijk of telefonisch te geschieden.

10.2 Annulering is kosteloos tot 2 weken voor de aanvangsdatum van de cursus.

10.3 Annulering binnen twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus is kosteloos onder de voorwaarde dat binnen drie maanden een nieuwe aanmelding c.q. bestelling bij FLA wordt gedaan. Indien in dit geval het cursusgeld op het moment van annulering nog niet is voldaan wordt uiterlijk een maand voor de aanvangsdatum van de cursus waarvoor de tweede aanmelding is gedaan een factuur verzonden. Indien er binnen drie maanden na de datum van annulering geen tweede aanmelding wordt gedaan wordt er alsnog een factuur verzonden voor de geannuleerde cursus.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement 's-Gravenhage.

 

DISCLAIMER
De inhoud van alle uitingen van FLA, waaronder de teksten op de website en in brochures, is met grote zorg samengesteld en mag op generlei wijze worden overgenomen of gekopieerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen.

Direct een vraag?

Bel 06-22314607 / 06-51686521

mail ons