Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

 

Middels deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze Family Law Academy B.V. (hierna te noemen “FLA”) persoonsgegevens gebruikt en welke maatregelen FLA heeft genomen om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen.

 

Contactgegevens van FLA

Family Law Academy B.V., Postbus 4038, 2301 RA Leiden, Nederland, telefoonnummer 071-3020505,

e-mail contact@familylawacademy.nl, website www.familylawacademy.nl,

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

FLA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de functionaliteiten die u op onze website gebruikt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Titulatuur;

 • Adresgegevens;

 • Geslacht;

 • Bedrijfsgegevens;

 • Functie;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door bij uw inschrijving via de website dieetwensen aan te geven, danwel in correspondentie en/of telefonisch deze of andere zaken door te geven.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FLA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u de mogelijkheid te bieden u in te schrijven voor een of meerdere van onze cursussen via onze website en gebruik te maken van de functionaliteiten op onze websites;

 • Om u te benaderen in verband met het verstrekken van het benodigde cursusmateriaal ten behoeve van de cursus(sen) waarvoor u zich heeft ingeschreven bij FLA;

 • Om u te benaderen in verband met de uitnodiging voor een of meerdere cursussen waarvoor u zich heeft ingeschreven;

 • Om u te informeren over annulering van een of meerdere cursussen waarvoor u zich heeft ingeschreven;

 • Voor het verzenden van (elektronische) nieuwsbrieven en/of post op basis van ons cursusaanbod;

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en

 • Om een eventueel door u ingediende klacht of een reactie op een klacht te kunnen verwerken en om u te benaderen over een klacht.

   

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FLA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan vereist volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Delen van persoonsgegevens

Intern: FLA deelt persoonsgegevens uitsluitend met FLA medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het verrichten van hun werkzaamheden.

 

Extern: FLA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. FLA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FLA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@familylawacademy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FLA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met FLA via contact@familylawacademy.nl

 

Klachten

Indien u een klacht bij FLA wil indienen dan kunt u contact met ons opnemen via contact@familylawacademy.nl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

FLA kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruikt FLA niet zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Direct een vraag?

Bel 06-22314607 / 06-51686521

mail ons